پاورپوینت کاروفناوری هفتم :: کاروفناوری دبیرستان تهران

استاد من

دانلود رایگان فایل پاورپوینت ، طرح درس و نمونه سوالات دروس کار و فناوری و آمادگی دفاعی

کارکلاسی صفحه 102 کاروفناوری هفتم آشنایی با وسایل کاشت


کار و فناوری پایه هفتم


کاروفناوری هفتم

پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

کارکلاسی صفحه 102


کار کلاسی : هم اندیشی- آشنایی با وسایل کاشت

برای کاشت گیاه نیاز به وسایلی دارید که برخی از آ نها در جدول زیر نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه جاهای خالی جدول را پر کنید.

کارکلاسی صفحه 100 کاروفناوری هفتم بررسی شرایط محیطی پرورش گیاهان


کار و فناوری پایه هفتم

کتاب کاروفناوری پایه هفتم
پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
کارکلاسی صفحه 100- 99

بررسی ویژگی های چند گیاه برای پرورش

سوال: با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول زیر را کامل کنید.در ستون خالی سمت چپ ویژگی های یک گیاه در منطقۀ خود را بنویسید.

پاورپوینت ، درسنامه و نمونه سوالات پودمان کار با چوب کار و فناوری هشتم


کار و فناوری پایه هفتم


این بسته شامل 4 فایل زیر است :

1 فایل پاورپوینت اجرایی پودمان اشتراک گذاری اطلاعات شامل 19 اسلاید

2 فایل PDF پودمان اشتراک گذاری اطلاعات شامل 19 صفحه

3 فایل پاورپوینت قابل ویرایش پودمان اشتراک گذاری اطلاعات شامل 19 اسلاید

4 نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه پودمان اشتراک گذاری اطلاعات شامل - 20سوال

جواب کار کلاسی صفحه 91 پودمان اشتراک گذاری اطلاعات کارو فناوری پایه هفتم


کار و فناوری پایه هفتم

جواب کار کلاسی صفحه 91
پودمان اشتراک گذاری اطلاعات
کتاب کارو فناوریکارکلاسی
جمع آوری اطلاعات برای شناخت موضوع نوآوری در گروه خود، اطلاعات مورد نیاز برای شناخت موضوع را جمع آوری کنید و آن ها را در جدول 1-8 بنویسید.                             

جواب پرسش صفحه 90 کاروفناوری هفتم پودمان 8 نوآوری چه تاثیری در زندگی دارد؟


کار و فناوری پایه هفتم

تاثیر نوآوری بر زندگی

بدون تردید ((خلاقیت و نوآوری )) یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی دهد. خلاقیت و نوآوری همیشه برای انسان با اهمیت بوده است ، از اولین خلاقیت ها و نوآوری ها در عصر حجر تا انبوه خلاقیت ها و نوآوری های علمی ، فنی ، صنعتی و هنری پیشرفته امروزی در عصر فراصنعتی امروز. بنابر این در واقع تمام علوم و فنون و هنرها و بطور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است و در این خصوص نقش تکوینی و تکاملی دارد.انسان با خلاقیت می تواند خود را توانا تر کند، بر طبیعت با عظمت غالب شود، جهان اسرار آمیز را بشناسد و مسائل و مشکلات عدیده حیات خودرا حل نماید. از این رو خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر می دانند.

پاورپوینت ، درسنامه و نمونه سوالات پودمان کار با چوب کار و فناوری هفتم


کار و فناوری پایه هفتم

 

این بسته شامل 4 فایل زیر است :

1 فایل پاورپوینت اجرایی پودمان کار با چوب شامل 22 اسلاید

2 فایل PDF پودمان کار با چوب شامل 22 صفحه

3 فایل پاورپوینت قابل ویرایش پودمان کار با چوب

4 نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه پودمان کار با چوب  شامل - سوال

پرسش صفحه 80 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کار با چوب


کار و فناوری پایه هفتمکاروفناوری پایه هفتم

پودمان کارباچوب

پرسش صفحه 80


کارکلاسی صفحه 77 کاروفناوری هفتم پودمان کارباچوب شناسایی انواع چوب


کار و فناوری پایه هفتم


کاروفناوری هفتم
پودمان کارباچوب
کارکلاسی صفحه 77


کار کلاسی : شناسایی انواع چوب

سوال : چند قطعه چوب را از دبیر خود بگیرید و آن ها را در گروه بررسی کنید و آنچه را که دربارۀ آنها یافته اید در جدول زیر بنویسید.

پاورپوینت ، درسنامه و نمونه سوالات پودمان نقشه کشی کار و فناوری هفتم


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی
 
پاورپوینت پودمان نقشه کشی

 

این بسته شامل 4 فایل زیر است :

1 فایل پاورپوینت اجرایی پودمان نقشه کشی شامل 28 اسلاید

2 فایل PDF پودمان نقشه کشی شامل 28 صفحه

3 فایل پاورپوینت قابل ویرایش پودمان نقشه کشی

4 نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه پودمان نقشه کشی شامل 23 سوال

 

کارکلاسی صفحه 71 کاروفناوری هفتم ترسیم نقشۀ رحل قرآن


کار و فناوری پایه هفتم


پودمان نقشه کشی


کتاب کاروفناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی
کارکلاسی صفحه 71


کشیدن نقشۀ پروژه رحل قرآن

شکل زیر نقشه پروژهٔ رحل قرآن مربوط به پودمان کار با چوب است. این نقشه با مقیاس 1:3 ترسیم شده است. همان طورکه مشاهده می کنید، این نقشه با دو نمای رو به رو و جانبی همهٔ اندازه های مورد نیاز را نشان داده است و نیاز به نمای سوم نیست. شما نیز نقشهٔ این پروژه یا پروژهٔ انتخابی گروه خود را در کاغذ شطرنجی با مقیاس 1:2 ترسیم کنید. سپس اندازه گذاری کنید.

کارکلاسی صفحه 68 کار و فناوری هفتم تعیین سه نمای اجسام


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی


کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی

کارکلاسی صفحه 68
کار کلاسی: تعیین سه نمای اجسام

با توجه به شکل زیر در جدول شمارهٔ نماهای درست هر کدام از قطعات را مشخص کنید.

کارکلاسی صفحه 63 و 64 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده با ابزار نقشه کشی


کار و فناوری پایه هفتم


پودمان نقشه کشی

کتاب کار و فناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی
کارکلاسی صفحه 64-63

کار کلاسی: کشیدن شکل های ساده با استفاده از ابزار نقشه کشی

با استفاده از وسایل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرین های صفحهٔ بعد را انجام دهید.

پرسش صفحه 60 کار و فناوری هفتم ویژگی کاغذ نقشه کشی


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی


کتاب کار و فناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی
پرسش صفحه 60
ویژگی های کاغذ مناسب نقشه کشی

سوال : کاغذ مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
کاغذ: سطحی است با صافی مناسب که کار ترسیم روی آن انجام می شود. مشخصات یک کاغذ مناسب برای ترسیم نقشه عبارت اند از:

کارکلاسی صفحه 58 کاروفناوری هفتم بررسی و کاربرد چند نقشه


کار و فناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی

کتاب کاروفناوری پایه هفتم
پودمان نقشه کشی کار
کارکلاسی صفحه 58
کار کلاسی: بررسی و کاربرد چند نقشه

سوال : نام چند شغل و نقشه هایی که در این مشاغل به کار برده می شوند بررسی کنید و در جدول  بنویسید.


پاورپوینت ، درسنامه و نمونه سوالات پودمان کسب و کار کار و فناوری هفتم


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم

 

این بسته شامل 4 فایل زیر است :

1 فایل پاورپوینت اجرایی پودمان کسب و کار شامل 28 اسلاید

2 فایل PDF پودمان کسب و کار شامل 28 اسلاید

3 فایل پاورپوینت قابل ویرایش پودمان کسب و کار

4 نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه پودمان کسب و کار شامل 18سوال

 

کارکلاسی صفحه 54 کاروفناوری هفتم نمونه طرح کسب وکار شماره 2


کار و فناوری پایه هفتم
پودمان کسب و کار پایه هفتم


کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 54


کار کلاسی: طرح کسب وکار 2

نمونه یک طرح کسب وکار


کارکلاسی صفحه 54 کاروفناوری هفتم نمونه طرح کسب وکار شماره 1

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 54


کار کلاسی: طرح کسب وکار 1

نمونه یک طرح کسب وکار

نام طرح : پرورش گل وگیاهان زینتی

کارکلاسی صفحه 51 کاروفناوری هفتم پیشنهاد برای بسته بندی


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 51


پیشنهاد برای بسته بندی

پدر مهرداد هر سال گردو می چیند، آن ها را می شکند و برای فروش آماده می کند. او امسال تصمیم دارد که گردوها را بسته بندی کند، سپس بفروشد. پیشنهاد شما برای بسته بندی گردوها و تبلیغات برای فروش چیست؟


کارکلاسی صفحه 51 کاروفناوری هفتم بررسی عوامل موثر در فروشکار و فناوری پایه هفتم
پودمان کسب و کار پایه هفتم


کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 51


بررسی عوامل موثر در افزایش فروش یا ارائه خدمات

در گروه خود بررسی کنید که هر کدام از موارد زیر چگونه باعث افزایش فروش کالا یا خدمت می شود.

کار کلاسی صفحه 50 کاربرد فناوری های نو برای خرید پودمان کسب و کار


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم


کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار

کارکلاسی صفحه 50


کاربرد فناوری های نو برای خریدبا راهنمایی والدین خود، یکی از کارهای خرید اینترنتی یک کالا، خرید با دستگاه کارت خوان و پرداخت قبض با دستگاه خودپرداز را انجام دهید. سپس مراحل کار را در گروه ارائه دهید.


جواب کار کلاسی صفحه 49 اولویت بندى کالاهای شخصی


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار

کارکلاسی صفحه 49


  • ۴۳۴۵۱

کارکلاسی صفحه 48 کاروفناوری هفتم پودمان کسب وکار خرید اینترنتی

کارکلاسی صفحه 48 کاروفناوری هفتم پودمان کسب وکار خرید اینترنتی

کار و فناوری پایه هفتم
پودمان کسب و کار پایه هفتم

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار

کارکلاسی صفحه 48


مزایا و معایب خرید اینترنتی را در گروه خود مشخص کنید.


کارکلاسی صفحه 48 کاروفناوری هفتم روش های خرید کالا


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار

کارکلاسی صفحه 48


شما تاکنون کدام گزینۀ زیر را برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود به کار برده اید؟ دربارۀ چگونگی کاربرد هر یک از گزینه های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.


جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 46 کاروفناوری هفتم شناسایی مشاغل


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 46کار کلاسی : شناسایی مشاغل

سوال :

درگروه خود چند شغل را شناسایی کنید سپس جدول زیر را برای این شغل ها پر کنید.

کارغیر کلاسی صفحه 44 کاروفناوری هفتم بررسی ویژگی های کارآفرین


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم

کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

جواب کارغیر کلاسی

صفحه 44 کتاب کاروفناوری

سوال :

کار غیرکلاسی

بررسی ویژگی های یک کارآفرین

در گروه خود یک کارآفرین را در شهر یا روستای خود شناسایی کنید و با گفت و گو با او یا با کمک گرفتن از روزنامه و اینترنت جدول زیر را پر کنید و در کلاس ارائه دهید.


مثال اول:سرپرست کارگاه

پرسش صفحه 44 کاروفناوری هفتم شناخت دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت ها


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان کسب و کار پایه هفتم

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

جواب پرسش صفحه 44سوال :

آیا تاکنون به دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت های خود در زمینۀ کار آیندۀ خود اندیشیده اید؟

پاورپوینت ، درسنامه و نمونه سوالات پودمان مستندسازی کار و فناوری هفتم


کار و فناوری پایه هفتم
مستندسازی

کار و فناوری پایه هفتم


پودمان مستندسازی

 

پاورپوینت مستندسازی

دانلود پاورپوینت ، درسنامه و نمونه سوالات

این بسته شامل 4  فایل زیر است :

1- فایل پاورپوینت پودمان مستندسازی اجرایی شامل 14 اسلاید

2- فایل پاورپوینت پودمان مستندسازی قابل ویرایش شامل 14 اسلاید

3- فایل درسنامه پودمان مستندسازی با فرمت PDF

4- نمونه سوالات بهمراه پاسخنامه شامل 18 سوال

 

بارش فکری صفحه 38 کاروفناوری هفتم مزایای مستندسازی


کار و فناوری پایه هفتم مستندسازی

کار و فناوری پایه هفتم

پودمان مستندسازی

بارش فکری صفحه 38


سوال :درباره مزایای مستندسازی گفت و گو کنید.

تعریف مستند سازی:

در مفهوم لغوی مستند، یعنی چیزی که به آن استناد شود و سند به معنای تکیه گاه، دستاویز و معتمد، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

در مفهوم متعارف، یعنی تدوین یک سیستم جامع از کلیه مستندات پروژه که بر یکپارچه سازی داده ها و اطلاعاتی تاکید دارد که در طول چرخه حیات پروژه تولید، منتقل، بکارگیری، به روز رسانی، آرشیو و نگهداری و در نهایت امحا می گردند.

مزایای مستند سازی عبارتند از :

کارکلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم جستجوی یک مطلب با غلط املاییکتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 34


 عبارت زیر را دقیقاً در موتور جست و جو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. چه مشاهده می کنید؟هنگام کلیک کردن روی جستجو موتور جستجو متن ما را تصحیح و درست آن را جستجو می کند.

کارکلاسی صفحه 33 کاروفناوری هفتم جستجوی آثار باستانی لرستانکاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 33برای جمع آوری اطلاعات درباره آثارباستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه های زیر را درموتور جستجو وارد کرده و جواب ها را با هم مقایسه کنید. در پایان بررسی کنید کدام گزینه پاسخ های بهتری را ارائه می کند.

کارکلاسی صفحه 33 کاروفناوری هفتم آثارباستانی استان فارس به جز تخت جمشیدکار و فناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 33

کارکلاسی صفحه 32 کاروفناوری هفتم جمع آوری اطلاعات مشاهیر خراسان رضویکار و فناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 32


جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی در گروه برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خراسان رضوی چند واژه کلیدی را بررسی کنید.

کارکلاسی صفحه 29 کاروفناوری هفتم آشنایی با ویژگی های مرورگرهاکار و فناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 29


مرورگرهای وب و ویژگی های آن ها


در گروه خود، مرورگرهای صفحات وب رایج و ویژگی های آنها را بررسی کنید.

کارکلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها


کار و فناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 28

موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها 


پاورپوینت پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات کار و فناوری هفتم


 

 

این بسته شامل 4 فایل زیر است :

1 فایل پاورپوینت اجرایی پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات شامل 34 اسلاید

2 فایل PDF پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات شامل 34 اسلاید

3 فایل پاورپوینت قابل ویرایش پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

4 نمونه سوالات پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات شامل 22 سوال

 

دانلود در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 28 کاروفناوری هفتم بررسی شبکه ها ودلایل نیاز به آنها


کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 28 


بررسی شبکه ها ودلایل نیاز به آنها 


کارکلاسی صفحه 27 کاروفناوری هفتم تعیین منابع جمع آوری اطلاعات


کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کارکلاسی صفحه 27 


تعیین منابع جمع آوری اطلاعات

در گروه خود، منابع جمع آوری اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و در جدول بنویسید.

کارکلاسی صفحه 26 کاروفناوری هفتم جزئیات اطلاعات سفر


کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کارکلاسی صفحه 26 


کار کلاسی - تعیین جزئیات اطلاعات

کارکلاسی صفحه 26 کار و فناوری پایه هفتم تعیین محدودیتهای سفر


پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 26 کاروفناوری هفتم


تعیین محدودیتهای پرسش به روش بارش فکری جدول1-3

کارکلاسی صفحه 20 کار و فناوری هفتم ارگونومی نشستن درست هنگام کار با رایانه


کارکلاسی صفحه 20

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی صفحه 19 کاروفناوری هفتم تاثیرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی
کارکلاسی صفحه 18 کاروفناوری پایه هفتم

پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاثیرات استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی


درگروه خود جدول زیر را کامل کنید.

پرسش صفحه 18 کاروفناوری هفتم مشکلات زندگی بدون فناوری اطلاعاتجواب پرسش صفحه 18 کاروفناوری هفتم

پودمان فناوری اطلاعات وارتباطات

کارکلاسی صفحه 18 کاروفناوری هفتم تاثیرات فناوری اطلاعات وارتباطات


تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات  و ارتباطات در زندگی

بارش فکری صفحه 16 کاروفناوری هفتم آموزش الکترونیکبارش فکری صفحه 16

کاروفناوری هفتم

پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی صفحه 16 کاروفناوری هفتم کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتکارکلاسی صفحه 16 کتاب کاروفناوری

هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات


دانلود پاورپوینت ، نمونه سوالات ، پاسخنامه و درسنامه

پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 


 

این بسته شامل 4 فایل زیر است :

1- فایل پاورپوینت اجرایی پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل 16 اسلاید

2- فایل پاورپوینت پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل ویرایش شامل 16 اسلاید

3- فایل درسنامه پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرمت PDF

4- نمونه سوالات پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمراه پاسخنامه شامل 36 سوال

کارکلاسی صفحه 13 کاروفناوری هفتم بررسی سیستم در تیم ورزشیکارکلاسی صفحه 13 کاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری و فناوری

بررسی سیستم در تیم ورزشی

کارکلاسی صفحه 13 کاروفناوری هفتم بررسی چند سیستم در بدن انسانکارکلاسی صفحه 13

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نوآوری و فناوری

بررسی چند سیستم در بدن انسان

در گروه خود، دستگاه ها و زیر سیستم های بدن انسان را در جدول زیر بنویسید.

پرسش صفحه 12 کاروفناوری هفتم تفکر سیستمی


جواب پرسش صفحه 12

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نوآوری وفناوری 

به پرسش‌های زیر که در باره تفکر سیستمی است پاسخ دهید:

کارکلاسی صفحه 12 کتاب کاروفناوری پایه هفتم بررسی پنکه از دیدگاه سیستمکارکلاسی صفحه 12

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری و فناوری

بررسی پنکه از دیدگاه سیستم

با کمک دوستان خود در مورد پنکه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

کارکلاسی صفحه 11 کاروفناوری هفتم محصولات فناوری طبیعی و مصنوعی


کارکلاسی صفحه 11 کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نوآوری وفناوری

نمونه های از محصولات فناوری طبیعی و مصنوعی

کارکلاسی صفحه 11 کاروفناوری هفتم پاسخ به چند پرسشکاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری وفناوری

کارکلاسی صفحه 11 


با بررسی شکل و راهنمایی دبیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

کارکلاسی صفحه 10 کاروفناوری هفتم بیان چند راه حل برای پیشرفت کشورکارکلاسی صفحه 10

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

 بیان چند راه حل برای پیشرفت کشور

برای پیشرفت کشور در بخش فناوری ، راه حل هایی را ارائه دهید و درجدول زیر بنویسید.

کارکلاسی صفحه 9 کاروفناوری هفتم تعیین چند فناوری برای یادسپاری


کارکلاسی صفحه 9 کتاب کار و فناوری

پایه هفتم پودمان نوآوری و فناوری

تعیین چند فناوری برای یادسپاری

برای آسان شدن یاد سپاریِ پنج کلمۀ

( زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه )

سه فناوری بنویسید.

کارکلاسی صفحه 8 کاروفناوری هفتم طراحی و ساخت پروژه


کارکلاسی صفحه 8 کتاب

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نوآوری و فناوری

کارکلاسی : طراحی و ساخت

دانش آموز گرامی شما با خلاقیت هر وسیله ای می توانید بسازید مثال زیر فقط یک نمونه است. حتما لازم نیست این پروژه را بسازید این یک نمونه است شما هر پروژه دیگری را هم می توانید بسازید و مراحل ساخت و کارکردش را در جدول تایپ کنید.

پرسش صفحه 6 کاروفناوری هفتم جدا کردن 8 لیتر آب با دو ظرف 3 و 10 لیتری


جواب پرسش صفحه 6

کاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری و فناوری

اگر تنها دو ظرف سه و ده لیتری داشته باشید چگونه می‌توانید با این دو ظرف، 8 لیتر آب از رودخانه بردارید؟

کارکلاسی و بارش فکری صفحه 6 کاروفناوری هفتم بارش فکری برای چند ایده


کارکلاسی صفحه 6 

کاروفناوری سال هفتم

پودمان نوآوری وفناوری

بارش فکری

دربارۀ یکی از موارد زیر و ایده‌های دیگر روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را در کادر زیر بنویسید.

کارکلاسی صفحه 5 کاروفناوری هفتم ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت


کارکلاسی صفحه 5

کاروفناوری هفتم  پودمان نوآوری وفناوری

ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت

کارکلاسی صفحه 4 کاروفناوری هفتم بررسی زندگی چند دانشمند ایرانیکارکلاسی و جدول صفحه 4

کاروفناوری پودمان نوآوری وفناوری

بررسی زندگی چند دانشمند ومخترع ایرانی

کارکلاسی صفحه 3 کاروفناوری هفتم بررسی اجزای یک وسیله پس از بازکردنکارکلاسی صفحه 3

کاروفناوری هفتم

پودمان نوآوری وفناوری

با راهنمایی دبیر خود و پس از باز و بستن یک وسیلهٔ دلخواه، جدول زیر را پر کنید.

بررسی وسایل و اجزای یک وسیله پس از بازکردن

مثال : دوچرخه

کارکلاسی صفحه 3 کاروفناوری هفتم اختراعات الهام گرفته شده از طبیعتکارکلاسی صفحه 3 کاروفناوری

پودمان نوآوری وفناوری هفتم

بررسی چند اختراع الهام گرفته شده از طبیعت


کارکلاسی صفحه 2 کاروفناوری هفتم بررسی چند اختراع و نوآوری


کارکلاسی صفحه 2 

کاروفناوری هفتم 

پودمان نوآوری وفناوری

بررسی چند اختراع و نوآوری

پاورپوینت پودمان کار و فناوری درس اول


دانلود پاورپوینت نمونه سوالات ، پاسخنامه  و درسنامه

پودمان نوآوری و فناوری

 فایل پاورپوینت اجرایی

این بسته شامل 4  فایل زیر است :

1- فایل پاورپوینت اجرایی پودمان نوآوری و فناوری شامل 31 اسلاید

2- فایل پاورپوینت پودمان نوآوری و فناوری قابل ویرایش شامل 31 اسلاید

3- فایل درسنامه پودمان نوآوری و فناوری با فرمت PDF

4- نمونه سوالات پودمان نوآوری و فناوری بهمراه پاسخنامه شامل 34 سوال

احمدی هستم دبیر و کار و فناوری و آمادگی دفاعی دبیرستان دخترانه هاجر تهران.
مفتخرم تجربه سالها تدریس خودمو در اختیار شما عزیزان قرار بدم.
طراحی و پشتیبانی خانم احمدی دبیر کار و فناوری تهران